Valtti-hanke


Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) on valtakunnallinen verkostohanke, joka tukee korkeakouluopiskelijoiden valmistumista tarjoamalla tukea ja ohjausta opintojen eteenpäin viemiseen ja urasuunnitteluun muun muassa opiskelu- ja uraryhmissä. Valtti-hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Oulun Lääninhallituksen sivistysosaston osarahoittamaan valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan vuosiksi 2009–2011.

Hankkeen aikana

 • Kehitetään opiskelu- ja uraohjausmalleja opiskelijoiden opintojen edistämiseksi sekä työllistymisen ja työelämään siirtymisen tukemiseksi.
 • Vahvistetaan korkeakoulujen opetushenkilökunnan ohjauksellisia taitoja ja opiskelijoiden ohjauksen asiantuntemusta, erityisinä teemoina uraohjaus ja työelämävalmennus.
 • Vahvistetaan korkeakoulujen jo olemassa olevaa ohjauskulttuuria ja tuetaan eri ohjaajatahojen välistä yhteistyötä.

Tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijoiden tutkinnon valmiiksi saattamista ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäistä opintojen pitkittymistä tai keskeytymistä.

Toimintamuotoina ovat opiskelijoiden opiskelu- ja uraryhmät, joissa käsitellään opintoihin, valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä kysymyksiä. Opetushenkilökunnalle tarjotaan ohjauskoulutusta ja asiantuntijaseminaareja, joissa käsitellään ohjaukseen, työelämään ja työllistymiseen liittyviä teemoja.

Hanketta hallinnoi Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut. Mukana olevat korkeakoulut ovat Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö, Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden muiden hankkeitten kanssa.RyhmätOpiskelu- ja uraryhmätoiminnalla on Oulun yliopistossa pitkät perinteet. Ryhmissä asioihin tartutaan yhdessä ja vertaistuella edistetään esimerkiksi jumiutuneen opinnäytetyön tekemistä loppuun. Valtti-lisä aiempaan ryhmätoimintaan on, että ryhmissä yhteisöllisen työskentelyn tukena hyödynnetään sosiaalisen median toimintaympäristöjä, joissa mahdollistuvat chatti-tapaamiset ja verkkokeskustelut helposti ja informaalisti.

Palautteen perusteella ryhmiin osallistuvat kokevat ryhmät hyödyllisiksi ja tarkoitustaan vastaaviksi.


Miksi teemailtapäivätRyhmätoiminta näkyy hyvänä niille, jotka ryhmiin osallistuvat. Kuitenkin ryhmien kautta tavoitetaan vain pieni osa opiskelijoista, jotka voisivat hyötyä opiskelun tukemisesta ja urasuunnittelusta, joita lie suurin osa yliopisto-opiskelijoista. Toisaalta kaikki opiskelijat eivät tarvitse pitkäkestoista ryhmää tuekseen, vaan heille riittää lyhyempi, esimerkiksi tietoiskumainen tuki. Tavoitteena olisi saavuttaa mahdollisimman kattavasti kaikki opiskelijat.

Tästä pohdinnasta lähti liikkeelle ajatus massaluento/info-sarjasta erilaisilla teemoilla (oivalla osaamisesi, uskalla uralle; työnhakuvalmennus jne. eli samoja teemoja kuin ryhmissä on toteutettu). Kullekin teemalle rakennettaisiin valmis esitys, jota voitaisiin sitten tarjota myös muille Valtti-hankkeen avainohjaajille, ja diat olisivat jaossa vaikka valmistu.netissä. Eri teemojen esityksiä toistettaisiin lukuvuoden mittaan säännöllisesti, ja teemailtapäivät elämään vuosittain toistuvina myös hankkeen jälkeen.

Seuraavassa vaiheessa teemoja ryhdyttiin ideoimaan isommassa tiimissä, jolloin huomattiin, että mukaanotettavia teemoja olisivat myös opiskelutekniikat, motivaatio, ajankäyttö, opinnäytetyö, HOPS, portfolio, jaksaminen, sosiaaliset suhteet, vaihto ja kansainvälinen harjoittelu jne. Tällaisen kokonaisuuden toteuttamiseen ei yksi hanke riitä, vaan toteuttajia olisivat talosta löytyvät asiantuntijat, jotka ovat omilla tahoillaan osaa näistä teemoista jo pitkään edistäneet. Asiantuntijuutta löytyy Opetus- ja opiskelijapalveluista eri yksiköistä kuten Ohjaus- ja työelämäpalveluista, Opetuksen kehittämisyksiköstä ja Kansainvälisten asioitten yksiköstä. Koska asiantuntijuutta on jo ovat materiaalitkin eri teemoihin jo pitkälle olemassa.

Osa teemoista koskettaa enemmän vanhempia opiskelijoita, osa nuorempia, osa on ajankohtaista tiettynä lukuvuoden ajakohtana, osasta riittää yksi iltapäivä vuodessa ja osasta tarvitaan useampia. Mottona on kuitenkin jatkuvuus.

Teemailtapäivät miellekarttana


Oulun yliopiston strategia


Teemailtapäivätoiminta kytkeytyy suoran Oulun yliopiston strategiseen kehittämiseen. Yliopistossa on noussut esille mm. opintojen alkuvaiheen tärkeys myöhemmälle opintomenestykselle. Yliopiston strategian perusteella OPM:n rahoitusmallista (asetus 771/2009) johdetut tavoitteet ovat

 1. tutkintojen määrän kasvattaminen tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi paremmin;
 2. opiskelijoiden läpäisyn parantaminen nopeuttamalla alkuvaiheen opintoja keskeyttämisten vähentämiseksi; sekä
 3. ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osuuden nosto.

Tavoitteisiin 1 ja 2 pääsemiseen voidaan omalta osaltaan vaikuttaa teemailtapäivien avulla.

Yliopiston hallitus toteaakin kokouksessaan 31.3.2010, että tavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden kehittämiseksi, toimeenpanemiseksi ja seuraamiseksi on käynnistetty viisi strategista hanketta, jotka toimivat asiantuntijaryhmien ohjauksessa. Strategiset hankkeet ovat:

 1. Tutkintosaanto: erityisesti ylempien korkeakoulututkintojen määrän kasvattamiseksi tunnistetaan koulutusohjelmat, joissa on runsaasti valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita. Näiden valmistumisvaiheen hidasteet, kuten yleisimmät rästikurssit, selvitetään ja ratkotaan kohdennetuin tukitoimin.
 2. Opintojen alkuvaihe: läpäisyn parantaminen edellyttää erityisesti opintojen alkuvaiheessa keskeyttämisiin johtavien ongelmien selvittämistä ja koulutuskäytäntöjen parantamista. Toimenpiteillä pyritään pysyviin muutoksiin opintojen nopeuttamiseksi ja rästikertymien vähentämiseksi.
 3. Koulutusohjelmaprosessi: opintojen eteneminen riippuu keskeisesti koulutusohjelmien käytännöistä ja organisoinnista. Toimenpiteillä haetaan vakiinnutettavissa olevia keinoja koulutuksellisten hidasteiden ja pullonkaulojen ratkaisemiseen yhteistyössä "tutkintosaanto" ja "opintojen alkuvaihe" -hankkeiden kanssa.
 4. Kansainvälinen tuki: ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää nostetaan muuttamalla kansainvälisesti vetovoimaisia opintosuuntia englanninkielisiksi. Niiden markkinointi ja rekrytointi suunnitellaan huolellisesti.
 5. Rakennemuutokset: valikoiduissa koulutusohjelmissa valmistaudutaan yliopiston kansainvälistä vetovoimaa, tutkintotulosta, sekä läpäisyä nostaviin rakenteellisiin muutoksiin. Samalla aloituspaikka- ja rekrytointikysymykset nostetaan osaksi laatujärjestelmätyötä.

Näissä hankkeissa on mukana aiemmin mainittu asiantuntijuus, ja Ohjaus- ja työelämäpalveluitten, Opetuksen kehittämisyksikön ja Kansainvälisten asioitten yksikön sekä strategisten hankkeitten ja Valtti-hankkeen toimijoitten yhteistyö edistää Oulun yliopiston tavoitteiden saavuttamista. Yksi toimintatapa on teemailtapäivät.